ประวัติความเป็นมา
    
ข้อมูลทั่วไป
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    
อำนาจหน้าที่
    
โครงสร้างองค์กร
    
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
     
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินการประชุม สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในการประชุม สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินการประชุม สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินการประชุม สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การประชุมส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุมส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การประชุมส่วนราชการประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินการประชุมส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม อบต.บ้านสระ
การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อปพร.อบต.บ้านสระ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจร
วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อปพร.อบต.บ้านสระ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจร ในงานปิดทองพระประจำปี ณ วัดบ้านสระ ตำบลบ้านสระ
การประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันมาฆบูชา
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสระ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ วัดบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ โดยคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านสระร่วมกับประชาคมตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
กำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ใหม่สระพลอย คัพ ครั้งที่ ๓ การแข่งขันฟุตบอลประเพณี “ต่อต้านยาเสพติด”
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
อำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ อปพร.อบต.บ้านสระ ร่วมกับอำเภอสามชุก สภ.สามชุก อำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน หน้าสมาคมส่งเสริมอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ภายใต้
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แก่ผู้นำชุมชนตำบลบ้านสระ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินการประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
ประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินการประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าตาจวง ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๖๘ คน เห็นชอบฯ ๖๘ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๗๔ คน เห็นชอบฯ ๗๔ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดลาดสิงห์ หมู่ที่ ๕ บ้านลาดสิงห์ ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๖๙ คน เห็นชอบฯ ๖๙ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสระด่าน ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๙๕ คน เห็นชอบฯ ๙๕ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์สุวรรณ ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๕๓ คน เห็นชอบฯ ๕๓ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดงโมกข์ ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๔๖ คน เห็นชอบฯ ๔๖ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหัวรัง ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๖๙ คน เห็นชอบฯ ๖๙ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหิน ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๕๘ คน เห็นชอบฯ ๕๘ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านสระ หมู่ที่ ๒ บ้านสระ ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๑๒๙ คน เห็นชอบฯ ๑๒๙ คน
การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......
วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขุม ตำบลบ้านสระ มีประชาชนเข้าร่วมฯ ทั้งหมด ๙๒ คน เห็นชอบฯ ๙๒ คน
การประชุมสภา อบต.บ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจาราณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระสอง และวาระสาม) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การประชุมสภา อบต.บ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจาราณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระแรก รับหลักการ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
ประชุมสภา อบต.บ้านสระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
การประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ โดยคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านสระร่วมกับประชาคมตำบลบ้านสระ ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
พิธีรับมอบ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จัดพิธีรับมอบ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ขอให้ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองทรัพย์สิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ที่ดิน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560
มกราคม ถึง เมษายน 2560
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ จำนวน 15 เส้นทาง (หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8,9 และ หมู่ที่ 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาระพันข่าว เรื่อง สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บดูดซับคาร์บอน รูปธรรมการปรับตัวโดยชุมชน  
แผนพับ "อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ"  
แผ่นพับให้ความรู้ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"  
แผ่นพับให้ความรู้ด้านอาชีพในท้องถิ่น "การผลิตข้าวอินทรีย์ ไรซ์เบอร์รี่"  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง "พักรถ เพิ่มปั่น ลดมลพิษ"  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค "ฉลากเขียว"  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขิงข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
รายงานผลการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา  
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
มาตรการป้องกันการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน  
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒  
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง มาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ "แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่องสรุปผลการจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ "แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง  
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเขียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คู่มือปฏิบัติงาน "งานธุรการ"  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน  
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Thairabies.Net  
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3  
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2  
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1  
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2561)  
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2(เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2561)  
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1(เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ต้นทาง หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาจวง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑  
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริตและกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งแทงค์ประปาลูกบอล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งแทงค์ประปาลูกบอล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จำนวน 11 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จำนวน 11 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จำนวน 11 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ช่องทางในการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..... ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..... ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..... ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   
รายงานสถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน (ขยาย) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสระ  
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน (ขยาย) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ จำนวน 10 เส้น  
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ จำนวน 10 เส้น  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสระ  
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ จำนวน 24 เส้นทาง  
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าสระ   
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ หมู่ที่ 1,3,4,6 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสระ ปี 2560  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การรายผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสระ ปี 2560  
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ปรับปรุง ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จำนวน 11 เส้นทาง  
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ จำนวน 11 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ขออนุมัติใช้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ อบต. บ้านสระ  
ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ จำนวน 11 เส้นทาง  
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,3,9 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสร  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมันวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป   
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ พ.ศ.2559  
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต. บ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจะปี พ.ศ.๒๕๖๐  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสระ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ (หมู่ที่ 10,3,4,6,7และหมู่ที่ 9)จำนวน 24 เส้นทาง  
ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ (หมู่ที่ 10,3,4,6,7และหมู่ที่ 9)จำนวน 24 เส้นทาง  
ราคากลางในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสระ ปีงบประมาณ 2559  
ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ ประจำปีงบประมาณ 2559  
ราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสระ ปีงบประมารณ 2559  
ราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ ปีงบประมาณ 2559  
ราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสระ ปีงบประมาณ 2559  
การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐  
การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สมัยสามมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ปี ๒๕๖๐  
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จำนวน 6 เส้นทาง (หมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 9 และ หมู่ที่ 10) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จำนวน 6 เส้นทาง (หมู่ที่ 1,2,5,6,9 และ หมู่ที่ 10)  
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
แก้ไขประกาศ อบต.บ้านสระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ